Sacramento SCCA Round 3, May 2007 Stockton Fairgrounds
 
Exit